PPP休閒網

 找回密碼
 註冊(未滿十八歲請勿註冊)
搜索
查看: 701916|回復: 7981

[台北市] 金牌區2018/11/27全面更新 回覆灌水 -50威望-5金

  [複製鏈接]
匿名
匿名  發表於 2012-12-7 17:36:08
本帖最後由 冰雪封情 於 2019-5-19 15:12 編輯 6 e; i8 k# |! h

( P  Z/ i' T3 j4 r4 s# @◎ 請務必遵照帖內附件內容認證4 O9 L+ Z) u1 I* n2 O4 a1 d$ E
◎ 請詳閱以下文章及教學說明文
# Q; f( e2 H" R' J+ Q/ m
       金牌認證資料(標準格式) 教學帖) * o4 e4 U& c% u% ~& h1 S
         金牌認證的退件主因5 x: U! m( t' r$ E
         再次宣導 認證格式及論壇制度宣導

" z5 ~( Z5 |2 ~, e5 s◎ 若有金牌相關邀約問題,請至以下板塊反應7 c. g5 j8 W" J6 K
         金牌認證區認證/邀約問題反應區) i  C0 A& y. J% m$ r
◎ 認證區版規請務必遵守(上列文章中有詳細說明)* t- g7 c* b; c# X; z$ g! ^" o
         1.審核區審核資料發現無購買紀錄,第一次扣300金禁訪7天,第二次就會刪帳號# V( @2 f! {, i. ~# u3 i4 e4 b
        2.張貼審核資料錯誤貼在發文裡,視為公開交流扣50金
7 K' b( P' `/ |3 y        3.購買魚訊超過一個月不來審核,請重新再購買一次8 I& v0 q' T( n6 t! W
         4.資料遺失一率重新購買附件,重新審核邀約回覆
( \7 t, Q2 x5 }  h( C; e7 y% V        5.審核後一個月內請勿提出邀約不到,一切都是MM掌控流量~我們只是審核先行發給會員邀約資料
% k* c) n$ f1 _- y8 o% V; `4 |         6.審核邀約回覆內,務必要附上「購買記錄」,無附上購買記錄者,將會刪除您的認證回覆。) o9 [% }' L8 d+ B2 u. r& G
        7.論壇帳號僅能自己一人使用,多人使用認證魚訊,將會刪除帳號處分

0 A2 g: X( Q% K+ g◎ 若遲遲未收到資料,請稍安勿躁,若確定無效,會公告補金!
/ s# f2 v+ G# v, e◎ 最後,不管在哪篇文章,回覆請勿灌水唷!
5 D- D  _: V7 D- P: z) }" u

# z* t0 t/ P& R+ {; I. {' b& B6 D7 Y8 p$ R% [3 I9 s" u
(*註:點名字即可連到原訊,依發貼日期排序由北到南,無優劣之分)

( z/ E" p( }3 O8 O7 v% y! S
金牌區
  ^8 e! X+ k6 b4 I/ E0 p
; P8 L/ {4 ^" l/ n' x9 K/ Y
北區
! n8 b/ T- K$ E7 m
' }, j; _! B& ^8 t朵朵
2 X1 f  q6 [& t7 _2 }3 H 朵朵.jpg

) ^  N9 o/ Y% y  }
# M: B9 e2 E: j咩咩# ?! T8 Y# k4 T9 {, O3 @1 }: u
咩咩.jpg
3 S: d6 m+ L: g& L
& j9 P- V; c" }4 G' C" x5 V
☆星星☆
5 |/ w0 y9 o2 R- H% n# D ☆ 星星 ☆.jpg

! O9 z/ G* Z9 z' m9 ^* y" {4 p0 [3 V: X/ D
小倩
, d- D+ {: Y/ G. a5 `- t 小倩.jpg

; S% Z8 ?# ]: ?9 ?; c; z1 e" n+ u5 h7 ~9 [( U( H: H* Q  G0 ]6 W
花花: a: t; s) G2 p7 T: d( x% \7 l4 A) `9 e
花花.jpg
( a% i+ M3 J! \4 a
. t# u( Q! H! ^, E
irean4 h6 R! O. G; W3 W5 W- ~
irean.jpg

- S* X" T, O8 G, N/ O  o) B& C
9 r# s0 z& b2 Y0 `$ N8 M5 A月月
! h$ Y) N9 i; p& U, i, ^+ g1 O' i 月月.jpg
% [% ]( N' r6 g/ e+ t5 n% K6 b
1 g  ?! j1 P8 Y  m, R0 ~3 P9 F# c
小喻) {; Q  s0 u& y
小喻.jpg

; M0 D4 _5 v( [  w9 I( H1 i6 T4 Y- g) o" U# T
- J4 B( _( t5 Y7 j
晴.jpg
3 ^) |: F9 ?2 r; m5 S8 [- _
0 h% X- i% T) R
小奈亞
8 I. l$ e$ q9 \3 F5 q9 k 小奈亞.jpg
+ m8 o: D3 j/ v. c& o) }" p
# {  c1 K" D% N1 ^+ N+ a
云云
0 j# A& E/ G  f. K- \ 云云.jpg

# e4 K7 P* T+ x% @0 Z" N1 p9 Z! j) L' h" J( X# v' c$ @
妤童
0 W1 |. J" ~9 Q2 J) m: x 妤童.jpg
* N  k* c( _' r- Z- j9 a' b" v$ J

# m# J8 B# O% ?- V! g, r小蜜桃9 M% Z8 q9 e1 B& H; |" l$ Y
小蜜桃.jpg

! o" j2 {2 h% @: f* b
2 d/ v6 g$ J' A0 b, S6 Z- V2 r布布
2 y& o& t. \/ U, z% T' k 布布.jpg
. p9 H$ r2 a3 _* h" `4 ]

0 o& G$ k' H1 m1 e& w凱莉1 s4 F( l% w" p0 z! g3 w3 \* g) A! B
凱莉.jpg
2 c) ^9 Q7 b+ @1 n
, R' ?5 b% k% f- F
MAY0 _! X  m6 x0 z! ~- N8 q
MAY.jpg

+ `8 }, H. P6 h% W: e
- T4 U+ ^& x6 b! s. X1 Q: N' P5 r) C咪咪
- N$ H0 N2 K% D/ I; L# L9 a- `2 o* }, l 咪咪.jpg

# F6 O$ F0 O4 r* M6 g( k( {
5 g6 H6 O  U# N曉瑜& K% N3 l; b1 y- Q% k
曉瑜.jpg
' w' U) H- R, M! w" i0 s* X( m
, B7 `+ ]$ S4 d- F8 v
Vivien) N+ f' L6 d, y4 d* }
Vivien.jpg
: `0 ?. f/ _; E" v5 r0 i

' a1 \+ ]  h0 V7 d1 d& p小花
. }" a4 A7 t7 K 小花.jpg
! r0 M& ]7 R0 M3 ~" f9 h


6 n- X) ~' q/ J$ t& z  E' x
中區
! R8 q& V$ v2 V+ q+ a
7 \  |8 f. d  E! u- p
$ U3 U1 U! r! l9 R+ A$ k7 Y  {
" g- {0 a5 l! J1 B6 {
娃娃& C, R8 g3 s1 S. ^6 ~2 V
娃娃.jpg

+ r% u( h2 j) s' T& f0 Y/ Y6 F9 W
2 A6 w/ u# k2 K  Q妍希1 }1 G4 D3 @" }" B/ O. ^8 D
妍希.jpg

4 `4 {$ G/ S7 V, i
7 N( k" z& O: A+ m: j) f0 u薇薇
8 v. [# {" A2 e9 Z! c  ~ 薇薇.jpg
8 _. d" _( L8 }( s- k) T4 P


9 O% o! `) v9 Z
南區) h9 D8 n7 p  V3 g8 E0 W; r
: n9 q- Q3 D% a


9 P! X1 N9 E  ~3 B/ V
! w  ?9 d( l1 C( M6 F7 Z. N6 L# aLaLababy; w; O; X. Q' Z* |( B# O
LaLababy.jpg
4 }/ ]+ ^# A" c

7 H, ?7 m3 t' y' |2 E樂樂1 v+ m1 X1 Q: {% t" f5 z6 i7 x: g" [  }
樂樂.jpg

7 a& ?1 z/ M" {6 w  j6 z: n
2 t, u; @2 ^; W( E3 H5 Z3 {
驗證區
1 E9 U) K" r. T3 i3 A/ P
' ^1 w) s/ e( q% s3 T& T3 f# a北區
& m- Q. w- q9 Z; U5 q2 e/ v1 P, ]- I. ?' X


2 }* r+ K* n. b; x) D嘉嘉
* m. i7 K, m! s 嘉嘉.jpg

3 U, W: @% X0 S  |7 i7 C- }0 u8 h7 e/ |9 |2 P1 c" R, U
菲菲& B8 \# n# X% ~% p$ w8 Y# s4 X
菲菲.jpg
6 u- a# D4 N3 u& z6 z" M$ Q

1 b3 }  a  z6 ^% [) oJOAN
0 U6 n' _; S- V/ l8 U: z JOAN.jpg
8 {$ m- z, l6 [, `4 q) M! ?
) s* s! l# L( H; z
蕾蕾- a/ ?7 j+ D2 t! B
蕾蕾.jpg

3 L) X' ^  ]3 `: x* @
# N( d/ |( o$ g1 C$ X/ w小辣椒! M0 l/ j' @  W8 n) `
小辣椒.jpg
: \6 Z  I* T5 [) @1 v
! E4 B+ N* _0 S/ {' L3 N" r6 k
佳佳7 j& X3 g4 A3 L2 z7 h9 A
佳佳.jpg

( o/ T' @2 _0 C( q6 `/ X. I- M" H4 j1 a1 ]3 w/ B/ K+ j8 ^+ Q
琪琪/ _% Z( Z7 k! a  s6 o2 B6 Y" H
琪琪.jpg
  P& t5 l/ r0 A+ p
: }3 A# w0 u3 z4 d9 f  m
奈奈! [! r  R/ _3 O6 Y% x7 P
奈奈.jpg
/ e/ f- ~+ F2 p, c

) j6 P8 u( J! Y7 }" g檸檬
  X- d& c/ {4 q; ?2 \3 R 檸檬.jpg

6 D; |0 s6 r6 ^& y
  V. J3 r# `2 f7 YJOJO# m+ M0 I( k! x" d$ j, J1 ]! M: r
JOJO.jpg
! z; {9 m" H8 [% Y" a9 x

! i1 G5 ?7 O) T# V; R6 D$ l全糖
/ }1 C8 B  E# }4 Y/ \! w5 d1 v 全糖.jpg

* ~  p" K6 j0 Q- S  h
4 _5 ?$ S8 q: _* e( h小柚& h7 y. y6 C2 d" G  y6 F! \
小柚.jpg

& m. ^7 g( X# F$ _" e# B, u- u3 `8 e, k% q) u4 O9 [" q" \
茉莉花
  }; P& S8 \) T& _4 }) j: S& c) l0 u 茉莉花.jpg
: I( W0 d. u& U: b7 K6 g" q
4 J; g& P1 a8 \, ^3 p8 k3 E2 H: K
辰熙
) @# {+ b7 u) H/ `5 f4 k 辰熙.jpg
* j1 k) R% ?1 N- g/ m, q- }

6 F8 }' q% N- P2 w/ L- |: Q靈靈
  K; O8 ]6 O1 [! h3 Q 靈靈.jpg
, u5 F+ h- U$ Y( [5 H; K

7 u% s% q* n) `2 L恩熙  w$ o, B$ n  c8 c
恩熙.jpg
/ s, |" ~3 S9 C4 X3 Y. n. X! Q

9 a# _  Y% c0 `& p紫恩
$ g. a/ t& y) i$ g0 w; ]& ? 紫恩.jpg
3 {% E. D/ t: q) n$ x4 h
: x7 n, j% H" N1 [, q; @' g( [
琪洢
8 v1 W* Y" m1 H7 s4 V: R. O 琪洢.jpg

; T6 I, B  n  ^  k8 @, a; Y8 o5 |
白白
$ I/ C5 o  H- R) }; i) ~% _ 白白.jpg

# j4 I% B8 T! T5 c0 i4 u# x- P2 b8 L; ?. _  K
星辰% p) W8 s$ X0 d8 m4 c7 j5 D' o% M: v; m$ o
星辰.jpg
# X% [8 Y8 C9 c( G; G+ u
. s, o* |0 R% A/ O: U# C+ }
甜心6 _8 d( K, K2 a% y3 q6 L9 `
甜心.jpg

+ K* J0 n6 S# ~+ d. N* d$ S6 o8 ~8 K- j" ^7 G, g' n. s
波茲) u: a8 _1 p" o
波茲.jpg

: Q" a9 @2 m+ m# z8 @
- {  p7 _% J( y* b0 `2 A4 d小莫
0 D' J6 J& U% L1 p$ ]- g" ` 小莫.jpg
( {" R1 |- ^) ]& X: G

; t0 ^! _/ p3 E) p! \
中區
' A& [. A  X& H2 N  d' k' A+ c# F* G/ M$ R


% U9 i) A9 b6 R, _; x: Ukitty$ E' n2 |8 m) d7 T# M
kitty.jpg

  j9 M/ t: ?) i
( Q" s4 @# B$ O  G叮噹$ _2 _8 a* Y8 v& s' X, c
叮噹.jpg

8 E4 P7 z1 {3 Q: g6 {* n
; s& r9 Q% t' t4 P) g6 a: u蕾拉
: x  I/ O- [: _; |4 y' J 蕾拉.jpg
. F/ q# y! z2 Q
, X7 P) X, U, q% N
嘎汝
9 b' x, q& ?" p1 ]" d 嘎汝.jpg
9 J/ w" T: i+ X) L7 h
- B' Q' t% O, h4 X2 v- D# v
辣椒6 W3 w1 P. g5 U! y* g
辣椒.jpg

2 n' y8 r2 }. |# D
  c0 j* u4 @: W3 s6 PZOE
4 B3 F1 p) \8 X, @- q ZOE.jpg
  D4 `4 v+ u& n$ c) a
$ O: {5 j) O8 B5 q. N# |& P
粉紅櫻桃- u7 @* r$ L8 S* N; ^
粉紅櫻桃.jpg
. p8 s9 _3 o- Q, U/ e3 N% o$ E& M

1 H# q, H% P' ]8 Q. [Candy
0 x4 n. A$ s* A- z3 ?9 p9 c Candy.jpg

1 L- Q/ L3 a) u$ p* Q' t" x& X" O, U2 A  [- l* R/ Q
晶晶7 t% p5 v1 y' @. Q- K* v4 @
晶晶.jpg
. G5 k! o3 |2 [# V8 h$ I" j! ?' o
; k2 O1 x% {, X# c1 {5 R4 M6 R
apple, p  }4 R) b+ n: r
apple.jpg
5 Q2 y& U( V1 p4 u

$ p) \) v" B6 t( r小甜兒
" ^  [+ ?: n8 Y+ o 小甜兒.jpg

6 i( t# O+ a. z  \
5 |$ `, I/ \6 E+ D琪琪
9 a  J! O9 X$ v! p  W 琪琪.jpg
( ]7 ]' c9 R- m/ V0 [7 ?
* ]  [) i* z3 \
月牙兒彎彎
8 J  `% R  }1 d) R+ [ 月牙兒彎彎.jpg

$ E1 L6 R* Y. p2 _7 E
- t$ T6 a! j$ t) Q. ?/ A% S+ o拉拉 LaLa: w7 R% Q" C5 b! p1 I
拉拉 LaLa.jpg
( K; z+ T' ]; ?( C$ h1 v

; _7 \0 Z/ U; Z: y7 J  w天星- \& @3 N: V! r4 y
天星.jpg
" N0 o1 Y5 ?7 l


! c- w- `, }: ~& U2 h
南區
9 Y/ v2 ?/ _1 P1 i, \" q! [
1 }. T7 P" V& k

" Q+ I, x' W2 ?- J% K5 S( H& O7 x0 E# o$ U3 f  Y8 T
長腿yumi優咪6 E  W) j2 }- N8 N6 b4 T; C- W! B
長腿yumi優咪.jpg
0 V  T3 k% x3 u6 S/ F# B
2 X1 S3 W1 J$ E) `) N) q, L6 u3 V
可愛筏雅/ q4 `3 g# a6 N3 C
筏雅.jpg

6 R/ {  t- A7 _/ l0 @8 }+ ~# T/ g9 g) z6 m$ k- Y8 F, p- a+ Z- c
Tina+ e- h" Q' r3 n! U
Tina.jpg
8 z( J$ K- \) ?, t* h

& r) Z( h/ U- {  ^9 Z雪水
% h) p, U% f3 c  S+ C7 f+ S 雪水.jpg
( ~8 n- T) [; y2 e4 X$ I' M8 Y$ S
7 @# B+ P3 p- f; g# t2 D' w
萱萱9 q! ^$ ]; J- t1 o
萱萱.jpg

% ?/ N3 D3 @! u6 s# n6 C$ v$ q: L8 A/ C8 s* r+ b' E. W# T
mimi* b# p" _; }* G  d; U, d
mimi.jpg
8 E# @8 O8 `0 a# h' R4 O* H+ I

2 W. f9 ~" P$ ]2 @' T. s! b羽晨, p/ H8 E+ M* p$ p2 m
羽晨.jpg
* f/ Z- w0 |3 q7 `, S# q
2 r4 ]) g  P0 v# ?3 z9 c* i
Amy6 d" v7 U! L+ N/ r( S& D
Amy.jpg

7 E2 e& U$ N% c. _$ J' h: S% \% r1 `! G9 u% y& e/ ^
妹妹
" {9 o9 ~0 x& F  a 妹妹.jpg

帖子永久地址: 

已有 1 人評分威望 銀幣 金幣 收起 理由
lanya + 100 + 100 + 100 超猛神人 太厲害了!

總評分: 威望 + 100  銀幣 + 100  金幣 + 100   查看全部評分

回復

使用道具 舉報

77

主題

0

好友

8263

積分

兩年度贊助VIP會員

PPP 元老勳章 PPP 社團認證勳章 PPP 金牌勳章

GIBSON 發表於 2012-12-7 18:57:37 |顯示全部樓層
你還真夠忙呢~~這樣不錯   讚
單純邀約  快活許多
回復

使用道具 舉報

0

主題

0

好友

970

積分

中級會員

Rank: 3Rank: 3

PPP 金牌勳章

fc0911553947 發表於 2012-12-7 20:39:29 |顯示全部樓層
還有分這些的喔@@  來看看~~!
回復

使用道具 舉報

12

主題

0

好友

3692

積分

元老會員

Rank: 5Rank: 5

PPP 金牌勳章 PPP 元老勳章

jason0607 發表於 2012-12-7 20:40:59 |顯示全部樓層
回復看一下內容先~~~~~~
人生只有一遍不能砍掉重練
時間只去不回不做等著後悔
回復

使用道具 舉報

0

主題

0

好友

6692

積分

頂天元老會員

Rank: 6Rank: 6

PPP 金牌勳章

ASEVBOST2161 發表於 2012-12-7 20:41:00 |顯示全部樓層
還有分這些的喔@@  來看看~~!
回復

使用道具 舉報

0

主題

0

好友

1645

積分

高級會員

Rank: 4

PPP 金牌勳章

58502024 發表於 2012-12-7 20:43:30 |顯示全部樓層
感謝大大無私的分享...推推推喲!!
回復

使用道具 舉報

3

主題

0

好友

1萬

積分

頂天元老會員

大頭

Rank: 6Rank: 6

PPP 元老勳章 PPP 金牌勳章

zsefvgy 發表於 2012-12-7 20:46:22 |顯示全部樓層
辛苦大大了 這樣劃分的話就知道權限可看到哪裏 更高權限的也應該更誘人~~
回復

使用道具 舉報

0

主題

0

好友

756

積分

中級會員

Rank: 3Rank: 3

speedxo999 發表於 2012-12-7 20:48:57 |顯示全部樓層
好康ㄉ東西~~~一調要看一下~~感謝分享
回復

使用道具 舉報

2

主題

0

好友

1萬

積分

頂天元老會員

Rank: 6Rank: 6

PPP 元老勳章 PPP 金牌勳章

PPO8855 發表於 2012-12-7 20:49:38 |顯示全部樓層
辛苦板大 謝謝你的區分 愛你喔~~
回復

使用道具 舉報

0

主題

0

好友

1211

積分

高級會員

Rank: 4

PPP 金牌勳章

eric139 發表於 2012-12-7 20:55:49 |顯示全部樓層
版大辛苦了....: A' T4 B4 P! m4 H& z/ E
可以多開發南部的魚嗎??....
回復

使用道具 舉報

3

主題

0

好友

9594

積分

頂天元老會員

Rank: 6Rank: 6

PPP 元老勳章 PPP 金牌勳章

Ryan0606 發表於 2012-12-7 20:58:14 |顯示全部樓層
感謝大大的無私分享~~~
Ryan
回復

使用道具 舉報

5

主題

0

好友

6867

積分

頂天元老會員

Rank: 6Rank: 6

PPP 元老勳章 PPP 社團認證勳章 PPP 金牌勳章

whodada 發表於 2012-12-7 20:59:33 |顯示全部樓層
謝謝大大無私分享1 ]/ s! ]) Z9 g# K
回覆看看圖片
回復

使用道具 舉報

2

主題

0

好友

5488

積分

頂天元老會員

Rank: 6Rank: 6

PPP 元老勳章 PPP 金牌勳章

firendlydog 發表於 2012-12-7 21:01:26 |顯示全部樓層
170....看來到期以後要轉換兩年VIP了Q.Q
回復

使用道具 舉報

0

主題

0

好友

1萬

積分

頂天元老會員

Rank: 6Rank: 6

PPP 元老勳章 PPP 金牌勳章

hotpp212 發表於 2012-12-7 21:03:19 |顯示全部樓層
感謝大大大,趕緊回覆看看
回復

使用道具 舉報

0

主題

0

好友

9270

積分

頂天元老會員

Rank: 6Rank: 6

PPP 元老勳章 PPP 金牌勳章

gto22155 發表於 2012-12-7 21:04:24 |顯示全部樓層
感謝分享/ R( I9 G9 `* S
% P0 G5 l0 ?! n* ]0 J( {% e
趕緊來瞧瞧囉~~~!!
回復

使用道具 舉報

手機版|Archiver|PPP休閒網 |網站地圖|網站地圖

GMT+8, 2019-5-27 09:18 , Processed in 0.126191 second(s), 34 queries .

回頂部